Provozní řád kulturního domu Obce Jevišovka

Kulturní dům je vybaven tanečním sálem, jevištěm, skladem nábytku, šatnou, salónkem s barem,sklípkem s barem a sociálním zařízením se samostatným vchodem, přípravnou jídel a sociálním zařízením s bezbariérovým přístupem do celého objektu. Kapacita sálu je 120 míst k sezení, kapacita salonku s barem 30 míst, kapacita sklípku s barem 25 – 30 míst. Součástí zařízení kulturního domu je také vybavení pro stolování celkem pro 120 osob.
Za provoz kulturního domu odpovídá Obec Jevišovka, povolení ke konání akce vydává starostka obce. Správcem kulturního domu byla jmenována paní
Suparičová Marie, Jevišovka 235, tel. 721089551.
Zájemce o pronájem prostor KD požádá písemně obecní úřad nejméně ve čtrnáctidenním předstihu jednostranně vyplněnou Žádanku o pronájem KD. Formulář je k dispozici v kanceláři OÚ. Zájemce po vzájemně odsouhlaseném termínu konání akce obdrží podepsanou Žádanku.
Zájemce uhradí na obecním úřadě před konáním akce částku za pronájem KD.
Pořadatel se před konáním akce se správcem KD dohodne o převzetí prostor a majetku.
Při převzetí prostor KD je pořadatel seznámen s umístěním hasících přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit.
Při převzetí klíčů od správce KD si osobně převezme vybavení sálu a překontroluje jeho stav.
Nájemce je na akci povinen mít zajištěnou a řádně označenou pořadatelskou službu.
Nájemce je odpovědný za zákaz kouření v prostorách celého kulturního domu.
Nájemci není dovoleno instalovat v prostorách KD jiná plynová zařízení. Čepování nápojů je povoleno pouze v kuchyňce, ve sklípku popř. v areálu ve stáncích.
Po ukončení akce uklidí stoly a židle na určené místo, zamete sál, uklidí toalety a ostatní pronajaté prostory, umyje keramické podlahy.
Výzdoba, případně exponáty, mohou být zavěšeny pouze na místa, která jsou k těmto účelům zřízena a po ukončení akce bude tato výzdoba pořadatelem odstraněna. Veškeré odpady budou vytříděny a odneseny do sběrných kontejnerů. Ihned po provedení úklidu předá pronajaté prostory správci KD. Případná škoda na majetku KD bude pořadateli ( zájemci ) účtována dle platných cen jednotlivých položek a cen služeb.
Ceník pronájmů:
Zapůjčení drobného hmotného majetku KD - poplatek za pivní set 45 Kč/den
Pronájem prostor KD
nájem salonku s barem nebo sklípku s barem - na 1 den ( bez výdejny jídel )
pro místní - mimo topnou sezonu 200 Kč
v topném období 300 Kč
pro cizí - mimo topnou sezonu 300 Kč
v topném období 400 Kč
nájem celého kulturního domu na 1 den ( bez výdejny jídel )
pro místní - mimo topnou sezonu 700 Kč
v topném období 850 Kč
pro cizí - mimo topnou sezonu 800 Kč
v topném období 1000 Kč
nájem výdejny jídel a vybavení pro místní 200 Kč
nájem výdejny jídel a vybavení pro cizí 300 Kč
nájem posezení ve dvoře – pod pergolou a stánky 500 Kč
Nájem KD pro místní složky ( TJ, Jev. chasa, myslivci, vinaři, SOCHN) max. 4 hod./den - 50 Kč/hod. Pronájem prostor místním složkám při pořádání akcí pro občany KD 500 Kč/den, stánky a pergola 500 Kč/den.
Schváleno zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 27. 10. 2015

Božena Bošiaková, starostka obce